သန္းေခါင္စာရင္း

8 Feb 2014

ျမိတ္ျမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္းစာရင္း ပညာေပးရွငး္လင္းပြဲ

သန္းေခါင္ စာရင္းအေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းအခမ္းအနားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မွေရာက္ရွိလာေသာ ေဒါက္တာျမင့္သိန္း( ၿငိမ္းခ်မ္းလုလင္ ) တင္ျပရွင္းလင္း

 ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂) ရက္ေန႕ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ 2014 ခုႏွစ္လူဦးေရ ႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း အေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းအခမ္း အနားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ေရာက္ရွိလာေသာ ေဒါက္တာျမင့္သိန္း( ခ ) မုဖ္သီဦးျမင့္သိန္း ( ၿငိမ္းခ်မ္းလုလင္ ) မွ တင္ျပရွင္းလင္းခဲ့ပါတယ္။

ကန္ေခါင္းရပ္၊ အ.မ.က ( ၈ ) မွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ သန္းေခါင္စာရင္းအေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း အခမ္းအနားကို ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသိန္း၀င္း၊ၿမိတ္ခရိုင္လူ၀င္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အာ းဦးစီးဌာန ခရိုင္ဦးစီးမွဴး ဦးလွစိုး၊ ၿမိဳ႕နယ္ ဦးစီးမွဴး ဦးေနလင္း ၊ စာေရးဆရာေဒါက္တာ
ျမင့္သိန္း ( ခ ) မုဖ္္သီ ဦးျမင့္သိန္း ( ၿငိမ္းခ်မ္းလုလင္ )တို႕ေရာက္ၿပီးရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့ပါတယ္။အဲဒီအခမ္းအနားကို တက္ေရာက္နားေထာင္ခဲ့သူ (၄၀၀) ေက်ာ္ ရွိခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ခရိုင္လ၀ကဦးစီးမွဴး ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္လ၀က ဦးစီးမွဴးတို႕မွ သန္းေခါင္းစာရင္းအေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီအစီအစဥ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မွုကြန္ယက္ ( PCN) မွ က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ားရဲဲ႕ အခန္းက႑ အတြက္ ေဒါက္တာ ျမင့္သိန္းမွ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါတယ္။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာရွိ တဲ့ အစၥလာမ္ဘာသာကိုသက္၀င္ယံုၾကည္တဲ့သူေတြထဲမွာ ပသွ်ဴး၊ ပထန္၊အိႏိၵယ၊ တရုတ္ ( ပန္းေသး ) ၊ ဘဂၤါလီ ကျပားအနည္းငယ္တို႕ပါ၀င္ေနၿပီး ဘိတ္တိုင္းရင္းသား၊ ထား၀ယ္တိုင္းရင္းသားမ်ားလည္းပါ၀င္ေနတယ္လို႕သိရ ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသား/ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႕ မိဘ မ်ဳိးရိုးအမည္မ်ား ကို သန္းေခါင္စားရင္ေကာက္ယူသည့္အခါ  မ်ဳိးရိုးအမွန္ေျပာတတ္ရန္လိုၿပီး မ်ဳိးရိုးအမည္တစ္ခုတည္းကိုသာ ေပးရန္လိုအပ္ပါတယ္။

ဥပမာ- အိႏၵိယႏွင့္ ဗမာစပ္ထားသည့္ ကျပားတစ္ဦးအေနျဖင့္ အိႏၵိယလို႕ေျပာႏိုင္ေပမယ့္.ဗမာလို႔ လည္းေျပာႏိုင္ပါတယ္..ဒါမွမဟုတ္ ျမန္မာမြတ္စလင္လို႕လည္းေျပာႏိုင္ပါတယ္ လူမ်ဳိး- ျမန္မာမြတ္စလင္ ၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ- အစၥလာမ္ ၊ ႏိုင္ငံသား-ျမန္မာႏိုင္ငံသားလို႕ေျပာႏိုင္ပါတယ္။

အလားတူပဲ ဘိတ္သားဆိုပါ ကလည္း လူမ်ဳိး - ၿမိတ္လူမ်ဳိး ၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ-အစၥလာမ္၊ ႏိုင္ငံသား- ျမန္မာႏိုင္ငံသား လို႕ေျပာႏိုင္ပါတယ္။

ပသီ ( ခ ) ျမန္မာမြတ္စလင္ ဆိုတဲ့လူမ်ဳိးဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀၀) ေက်ာ္ကတည္းကတည္ရွိလာတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ ျပန္တမ္း၀င္ တိုင္းရင္းသားျဖစ္ပါတယ္။ ပသီဘုရင္မ်ားရွိသလို ပသီတိုင္းရင္းသား အမွုထမ္းမ်ားစြာ ရွိခဲ့ပါတယ္ မည္သည့္ အစၥလာမ္ဘာသာကိုကိုးကြယ္သည့္ လူမ်ဳိးျဖစ္ပါေစ. တိုင္းရင္းသူ/သားမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေမြးဖြားလာသည့္ သူမ်ားကို ပသီ ( ခ ) ျမန္မာမြတ္စလင္ လို႕ေခၚပါတယ္ဒါေၾကာင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းမွာရွိတဲ့သူမ်ား အေနျဖင့္ ဘိတ္သားစစ္စစ္၊ ထား၀ယ္သားစစ္စစ္မ်ား အေနျဖင့္ ၿမိတ္တိုင္းရင္းသား၊ ထား၀ယ္တိုင္းရင္းသား လို႕ ေျပာႏိုင္သလို၊ ဘိတ္သား/ထား၀ယ္သားမ်ားႏွင့္ တျခားလူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးႏွင့္ ကျပားျဖစ္တဲ့သူေတြအေနႏွင့္လည္း ၿမိတ္တိုင္းရင္းသား ၊ထား၀ယ္ တိုင္းရင္းသားလို႕ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ျမန္မာမြတ္စလင္လို႕လည္းေျပာခြင့္ရွိပါတယ္။ ၿမိတ္ဘက္မွာဆိုရင္ ပသွ်ဴး ၊ ပသွ်ဴးကျပား၊ တရုတ္ကျပား၊ ပထန္ကျပား၊ အိႏိၵယကျပား၊ အာရပ္ကျပား၊ ဘဂၤါလီကျပားမ်ားရွိပါတယ္ ..

အဲဒါအားလံုးဟာ ျမန္မာမြတ္စလင္ဆိုတဲ့ လူမ်ဳိးႀကီးေအာက္မွာခံယူၿပီးျမန္မာ မြတ္စလင္လို႕ေျပာဆိုႏိုင္ ပါတယ္။ တစ္ကယ္လို႕ ဘဂၤါလီ- အိႏၵိယ၊ပထန္၊ တရုတ္ လို႕ လူမ်ဳိးတစ္လံုးတည္းေျဖလိုက္ရင္ ႏိုင္ငံျခားသားဆိုတဲ့ စာရင္းထဲပါသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။ဒါေၾကာင့္မိမိတို႕မိသားစုထဲမွာ တိုင္ပင္ၾကၿပီး ျမန္မာမြတ္စလင္ ( သို ႕ )  တိုင္းရင္းသားတစ္ခုခုႏွင့္ ကျပားျဖစ္ ထားပါက အဲဒီတိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးအမည္ကို ေျပာဆိုထည့္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္သူမွ မိမိတို႕ေျပာဆိုသည့္အေပၚ ေစာဒ ကတက္မည္မဟုတ္ဘဲေျပာသည့္ အတိုင္း ေရးမွတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ တစ္ကြက္လွ်င္ ေက်ာင္းဆရာမ တစ္ဦးသာ လာေရာက္ေကာက္ယူမည္ျဖစ္ၿပီး အေထာက္အကူျပဳတစ္ဦးသာ ပါလာမည္ျဖစ္ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ လ၀က မွ လိုက္ပါလာမည္ မဟုတ္ပဲ မိမိ တို႕ေျပာဆိုသည့္ လူမ်ဳိး အမည္ကို မိ္မိတို႕  တာ၀န္ယူရမည္ျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ မိမိတို႕မ်ဳိးရိုးအမည္ကို လိမ္လည္ေျပာဆိုစရာ မလိုသလို..ေၾကာက္ရြံ႕ ၿပီးလည္း အမွန္ကို အမွားျဖစ္ေအာင္ေျပာဆိုစရာ မလိုပါ..မိမိဘာလူမ်ဳိးျဖစ္ သည္ကို ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ေျပာဆိုရပါမည္။ သို႕ရာတြင္ အမွန္ျဖစ္ရန္လိုပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ပါသည္။

ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ား၏အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လိုက္လံရွင္းလင္းတင္ျပေနသူ ေဒါက္တာျမင့္သိန္းမွာ ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ တင္ျပရွင္း လင္းၿပီးေနာက္..ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ ရေႏွာင္းၿမိဳ႕ ႏွင့္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ တို႕သို႕ဆက္တိုက္သြားေရာက္ကာ ရွင္းလင္းတင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။

သတင္းႏွင့္ဓါတ္ပံု -ထုံးဖုိဗလီလူငယ္မ်ားအဖြဲ႕ နာေရးကူညီမွဳလုပ္ငန္း FB စာမ်က္ႏွာ Link http://goo.gl/0tFb7l

7 Feb 2014

၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ ျမန္မာမြတ္စလင္ လူမ်ိဳးစုမ်ား

အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ ေလ့လာသူတဦးရဲ႕ ျမန္မာနိင္ငံအတြင္း႐ွိ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပထားခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

Image via Myanmar Muslim Media


5 Feb 2014

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ ဇိုဟူေသာအမည္ျဖင့္ ထည့္ႏိုင္ေရး စည္း႐ုံးေရးလုပ္မည္

ေရႊရည္၀င္းထက္|ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္။


ျပည္လုံးကၽြတ္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံရာတြင္ ဇိုဟူေသာမ်ိဳးႏြယ္စုအမည္ျဖင့္ စာရင္းမွန္ရရွိႏိုင္ရန္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ဒုတိယပတ္အတြင္းတြင္ ဇိုမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား အမ်ားဆုံးရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ုားသို႔ သြားေရာက္ကာ စည္း႐ုံးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ဇိုမ်ိဳးႏြယ္စုကိုယ္စားျပဳ ဦးကမ္းခင္းဒါးလ္က ေျပာသည္။

ဇိုမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအေနျဖင့္ ပထမဦးဆုံး ကေလးၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ၿပီး လူထုႏွင့္ေတြ႕ဆုံ၍ စည္း႐ုံးမႈမ်ား ျပဳ လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံရာတြင္ ဇိုလူမ်ဳိးစု၏ ကုတ္နံပါတ္အမွန္ကို ေျပာျပကာ တစ္ၿမိဳ႕ နယ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္သုံးဦးျဖင့္ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ျဖည့္မည့္ပုံစံကို ျပသမည္ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူဦးေရတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမွ မမွားေစခ်င္ဘူး။ မွားရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပဲ ဆုံး႐ႈံးနစ္နာ မွာ။ ဒါေၾကာင့္ စည္း႐ုံးေရးဆင္းတာပါ”ဟု ဇိုမ်ိဳးႏြယ္စုကိုယ္စားျပဳ ဦးကမ္းခင္းဒါးလ္က ေျပာသည္။

လူမ်ိဳးစုစာရင္း ကုတ္နံပါတ္ ၄၂၄ ပိုင္ရွင္ တီးတိန္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ လူမ်ိဳးစုစာရင္းကုတ္နံပါတ္ ၄၂၁ ပိုင္ရွင္ ဇိုလူမ်ိဳးအမည္ေနာက္တြင္ မီးကို ျပန္ထည့္ကာ ဇိုမီးလူမ်ိဳး ကုတ္အသစ္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားလိုျခင္း သည္ သူတစ္ပါးကို ထိခိုက္ေစျခင္း၊ အႏိုင္က်င့္ျခင္းသာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီ၏ အႏွစ္သာရျဖစ္ ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ ဇိုလူမ်ိဳးတို႔ကိုယ္စား ခ်င္းလူထုက လုံး၀ကန္႔ကြက္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ဇိုလူမ်ိဳးဆိုတာ အရင္ကတည္းကရွိတယ္။ ZCD ပါတီက ဇိုလူမ်ိဳးကို ဇိုမီးလူမ်ိဳးလို႔ သတ္မွတ္ေၾကညာတဲ့ အတြက္ ကန္႔ကြက္တာပါ။ ဇိုလူမ်ိဳးကို ဖ်က္ပစ္မယ့္သေဘာလုိ႔ ခံစားရတယ္။ လက္မခံႏုိင္ဘူး။ ဇိုကို ဇိုမီး လုိ႔ သုံးစြဲေတာ့မယ္ဆိုရင္ လက္မခံႏိုင္ဘူး”ဟု ဦးကမ္းခင္းဒါးလ္က ေျပာသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ လူမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား အားလုံးကို ခ်င္းလူမ်ိဳးဟုေခၚတြင္ရန္ စည္းစည္းလုံးလုံး သေဘာတူညီ ခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္ကာ လူမ်ိဳးစုစာရင္း ကုတ္နံပါတ္ ၄၂၄ ပိုင္ရွင္ တီးတိန္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ခ်င္းလူမ်ိဳးဟု မေခၚတြင္လုိဘဲ ခြဲထြက္လိုျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားတုိ႔၏ ညီၫြတ္ေရးကို ပ်က္ျပားေစမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခ်င္းလူထုကလုံး၀ကန္႔ကြက္သည္ဟု ဇိုတစ္မ်ိဳးသားလုံးကိုယ္စားျပဳ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ဇိုမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားသည္ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ တြန္းဇံၿမိဳ႕တို႔မွ စစ္ ကုိင္းတုိင္းအတြင္းရွိ ကေလးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ တမူးၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

Mizzima

29 Jan 2014

ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြကုိ သန္းေခါင္ စာရင္းမွ စာရင္းေဖ်ာက္ျခင္း (STATISTICAL GENOCIDE)

စက္တင္ဘာ ၁၇
ေဆာင္းပါးရွင္- ေအာင္တင္


တခါတခါ စဥ္းစားမိတယ္။

ျမန္မာ့ဒီမုိေခါင္းေဆာင္ ဆုိသူေတြနဲ႔ အစုိးရလုပ္သူေတြဟာ အိပ္ေပ်ာ္ေနရင္း လမ္းေလွ်ာက္ေနၾကသူေတြလား။ အိပ္ေပ်ာ္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ျပီး လမ္းေလွ်ာက္ျပေန သူေတြလား။

အျခားေနရာေတြမွာသာ ဒီမုိေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ အစုိးရတုိ႔ သေဘာထား မတူတာ ရွိခ်င္ ရွိေနမယ္။ ျမန္မာျပည္က မြတ္စလင္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ အမ်ားစုႀကီးက အိပ္လွ်က္ျဖစ္ျဖစ္၊ အိပ္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္လုိ႔ျဖစ္ျဖစ္ လမ္းေလွ်ာက္ျပေနၾကတာကေတာ့ တူၾကတယ္။ Truth is Bitter. အမွန္တရားဆုိတာ ခါးသီးတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္က ျမန္မာမြတ္စလင္(ပသီ)၊ ရုိဟင္ဂ်ာစတဲ့ တုိင္းရင္းသား အမည္စာရင္းဝင္သူေတြ အကုန္လုံးကုိ ၁၉၈၂ႏုိင္ငံသား ဥပေဒအရဆုိျပီး အရွင္လတ္လတ္ ဘဂၤါလီနဲ႔ စပ္ပစ္လုိက္တာ တခ်ိဳ႕ဆုိရင္ လူမ်ိဳးရွစ္မ်ိဳးေလာက္စပ္ျပီး (ဥပမာ – ဘဂၤါလီ+ရွမ္း+မြန္+ကရင္+ျမန္မာ+ပေလာင္+ခ်င္း+ကခ်င္ လူမ်ိဳးလို႔) မွတ္ပုံတင္မွာ တရားဝင္ စာရင္းေပါက္ေနၾကပါျပီ။ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ ဘာလူမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခ်င္ရင္ ေရေသာက္ျပီး၊ နားျပီးမွ ေျပာလုိ႔ ရေတာ့မဲ့ကိန္းဘဲ။ တပ္မေတာ္က မဟာဦးေႏွာက္နဲ႔ တီထြင္ ထားေသာ ကမၻာမွာ ဘယ္ႏုိင္ငံမွာမွ မၾကားဖူးတဲ့ အ့ံဘြယ္ လူမ်ိဳးအမည္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက လက္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္ေတြပါ။ စိတ္ကူးယဥ္ မဟုတ္ဘူး။ ဒီလူေတြကုိ သန္းေခါင္စာရင္းမွာ ဘယ္လုိ အမည္စာရင္းသြင္းၾကမလဲ။

ဒီမြတ္စလင္ေတြထဲကဘဲ တဖေအ၊ တမေအထဲက ေမြးခ်င္းခ်င္း အတူတူ ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသားဥပေဒ ျပဌာန္းျပီးေနာက္ပုိင္း ဗုဒၶဘာသာကုိ ေျပာင္းကုိးကြယ္သြားရင္ ဦးခင္ရီတုိ႔က ျမန္မာလူမ်ိဳးလုပ္ျပီး ဆဲြစားလုိက္တယ္။ မြတ္စလင္ျဖစ္ေနဆဲဆုိရင္ ဘဂၤါလီနဲ႔ စပ္ျပီး ကျပားလုပ္ပစ္လုိက္တယ္။ ဖေအ၊ မေအ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာ ကေမြးျပီး ေနာက္ပုိင္းမွာ အစၥလာမ္ကုိ ေျပာင္းလဲကုိးကြယ္သူ ျဖစ္ရင္လည္း မူလျမန္မာလူမ်ိဳး အျဖစ္ကေနျပီး ဘဂၤါလီကျပားလုိ႔မွတ္ပုံတင္မွာ ေနာင္က်ဥ္သြားေအာင္ ကန္ထုတ္ပစ္လုိက္ျပန္ေရာ။ ဘာသာေျပာင္းရင္ လူမ်ိဳးေျပာင္းတယ္တဲ့ဗ်ာ။ အ့ံေရာ။ ၁၉၈၂ခုႏွစ္ကတည္းက ဘာသာေရးကုိ ႏုိင္ငံေရးလက္နက္အျဖစ္ မဟာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒ အသက္သြင္းေရးကုိ ေျဗာင္အသုံးခ်ေနေသာ ကမၻာေပၚက တစ္ခုတည္းေသာ လူမ်ိဳးေရးအစြန္းေရာက္ႏိုင္ငံ (Racist State)ပါ။ အေတာ္ေလးကုိ အရွက္နဲၾကပါတယ္။

ျမန္မာျပည္ထဲကုိ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္တစ္ေထာင္ေက်ာ္က ဝင္ေရာက္လာတာ လူမ်ိဳးတစ္ဒါဇင္ေတာင္ မရွိပါဘူး။ လူမ်ိဳးခ်င္းစပ္ျပီး ကျပားေတြ ေပါက္ဖြားလာလုိက္တာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး (၁၄၄)ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒီထဲက ကျပားခ်င္းအတူတူ အစၥလာမ္သာသနာဝင္ ျမန္မာမြတ္စလင္(ပသီ)၊ ရိုဟင္ဂ်ာ၊ ေျမဒူး၊ ပသွ်ဴး၊ ပန္းေသးစသူေတြကုိ တမင္ေရြးျပီး စစ္အစုိးရက မိမိသေဘာနဲ႔ တုိင္းရင္းသားစာရင္းက ပယ္ဖ်က္လုိက္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အစၥလာမ္သာသနာဝင္ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားေတြဟာ အရွင္လတ္ လတ္ ေန ရင္းထုိင္ရင္းနဲ႔ ခုိးဝင္လာသူ၊ ႏုိင္ငံမဲ့သူ၊ ဧည့္သည္ေတြ၊ ႏုိင္ငံျခားသားေတြသဖြယ္ အႏွိမ္ခံေနၾကရတာ ၾကာပါျပီ။

တုိင္းရင္းသားျဖစ္ျပီးသူေတြကုိ တုိင္းရင္းသားစာရင္းက ပယ္ဖ်က္ဖုိ႔ ကမၻာေပၚမွာ ဘယ္လုိအစုိးရမ်ိဳးမွာမွ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ မရွိဘူး။ အဲဒီ စစ္အစုိးရ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြ မေမြးခင္ ပေဝသဏီကတည္းက တုိင္းရင္းသားျဖစ္ေနသူေတြကုိ မေန႔တေန႔ကမွ ေမြးလာတဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြက မြတ္စလင္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသား မဟုတ္ေတာ့ ဘူး လုပ္လာတာကုိ က်ေနာ္တုိ႔ လုံးဝ လက္မခံပါဘူး။

၁၉၈၂ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသားဥပေဒ ျပဌာန္းျပီးေနာက္ အစုုိးရအဆက္ဆက္က ခ်မွတ္ထားတဲ့ မူမ်ားအရ အစၥလာမ္သာသနာဝင္ေတြကုိ အစုိးရဌာနေတြမွာ အလုပ္မခန္႔ ခ်င္ၾကဘူး။ အဆင့္ျမင့္ပညာသင္ၾကားေရးမွာ ပိတ္ဆုိ႔ခံေနရတယ္။ တရားခြင္ေတြ၊ အစုိးရရုံးေတြ၊ ရဲဌာနေတြမွာ ပိုမုိခဲြျခား ဖိႏွိပ္ခံေနၾကရ တယ္။ ႏိုင္ငံသားမွတ္ပုံတင္ ရရွိေရးလည္း ခက္ခဲလာတယ္။ ခရီးသြားရာမွာ အေစာ္ကားခံရဆုံး လူတန္းစားျဖစ္လာတယ္။ အျခားအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း မႈေတြ ပိတ္ပင္ထားေတာ့ ထမင္းစားဖို႔၊ အသက္ရွင္ဖုိ႔ လုပ္စရာက ကုိယ္ပုိင္လုပ္ငန္းနဲ႔ ေစ်းဆုိင္ဖြင့္တာဘဲ က်န္ေတာ့တယ္။ ဒီက်ဥ္းက်ဥ္းေလးရွိတဲ့ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းကုိလည္း ဒီမုိကေရစီ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္ေရာက္ကာမွ သမုိင္းမွာ မၿကုံဖူးေအာင္ အျပင္းထန္ဆုံး စနစ္တက် တုိက္ခုိက္ဖ်က္ဆီးတာကုိ ခံလုိက္ရေတာ့တာပါဘဲ။

လက္ရွိ ျမန္မာျပည္မွာ လူဦးေရ သန္း(၆၀) ရွိပါတယ္။ အစၥလာမ္သာသနာဝင္က ရုိဟင္ဂ်ာအပါအဝင္ အနည္းဆုံး ၅%ကေန ၁၂%အထိ ရွိႏိုင္တယ္လို႔ အမ်ိဳးမ်ိဳး ခန္႔မွန္းၾက တယ္။ အနည္းဆုံး ခန္႔မွန္းခ်က္ ၅%ျဖစ္ရင္ေတာင္ လူဦးေရသုံးသန္းဆုိတာ ျမန္မာလူမ်ိဳးျပီးရင္ ဒုတိယအင္အားအႀကီးဆုံး လူအုပ္စုႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလူအုပ္စုႀကီးက ႏိုင္ငံသားေတြ၊ တုိင္းရင္းသားေတြ၊ တုိင္းျပည္ရဲ့ အရင္းအျမစ္ေတြ၊ တုိင္းျပည္ရဲ့ စြမ္းအားစုေတြျဖစ္တယ္။ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္မွာ ဒုတိယလူဦးေရ အမ်ား ဆုံးျဖစ္တဲ့ လူအုပ္စုႀကီးကုိ ခဲြျခားဖိႏွိပ္ျပီး တရားမွ်တ ေခတ္မီတုိးတက္တဲ့ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ တည္ေထာင္လုိ႔ ဘယ္လုိမွ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးဆုိတာကုိ လည္း ျမင္ႏုိင္ တဲ့စြမ္း အား ရွိၾကဟန္ေတာင္ မတူပါဘူး။ အေတာ္ေလးကုိ အေမွ်ာ္အျမင္ ႀကီးၾကေပပါတယ္။

မြန္၊ ကရင္၊ ကခ်င္စစ္စစ္ေတြတင္မက တုိင္းရင္းသားကျပားေတြကုိပါ ျမန္မာလူမ်ိဳးစာရင္းထဲမွာ မလိမ့္တပတ္နဲ႔ သြင္းထားလုိ႔ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းရင္းသားေတြ အလုံအေလာက္ ရွိလွ်က္နဲ႔ တုိင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး မရတဲ့ ျပသနာေတြေၾကာင့္ ေဝဖန္ကန္႔ကြက္ေနၾကတာေတြကုိ အားလုံး ၾကားသိေနၾကပါ တယ္။ ျမန္္မာ မြတ္စ လင္ အမ်ား အျပားကုိ ၁၉၇၂ သန္းေခါင္စာရင္းထဲမွာ ျမန္မာလူမ်ိဳးအျဖစ္ တမင္ေရးသြင္းခ့ဲတာကုိလည္း က်ေနာ္တုိ႔ မေမ့ေသးပါဘူး။ ဒါေတြေၾကာင့္ မြတ္စလင္ အပါ အဝင္ တုိင္းရင္းသားဦးေရက အလြန္နည္းျပီး ျမန္မာက အလြန္မ်ားေနတာ၊ ဗုဒၶဘာသာက အလြန္မ်ားေနျပီး အျခားဘာသာဝင္ေတြက အလြန္နည္းေန ခဲ့တာ ျဖစ္ ပါတယ္။

ႏွစ္ခါအလိမ္ခံရရင္ အလိမ္ခံရသူရဲ့အျပစ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္ အလိမ္မခံရေအာင္ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြက ၂၀၁၄သန္းေခါင္ စာရင္းကုိ အစုိးရက မေကာက္ခင္ မိမိတုိင္းရင္းသား ဦးေရစာရင္းကုိ ၿကုိျပီးေကာက္ေနၾကပါျပီ။ ဒါက ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရရဲ့ သန္းေခါင္စာရင္းကုိ တုိင္းရင္းသားေတြက လုံးဝ အယုံအၾကည္ မရွိပါဘူးဆုိတာကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ထုတ္ျပလုိက္ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာမြတ္စလင္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ဦးခင္ရီက တုိင္းရင္းသား (၁၃၅)မ်ိဳးမွာ မပါရင္ မည္သည့္လူမ်ိဳးအျဖစ္ ေရးသြင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ အျခားလူမ်ိဳးစာရင္းမွာ ထဲ့လိုက္ မယ္လုိ႔ ေျပာေနပါတယ္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံစတင္ တည္ေထာင္ကတည္းက ေသြးေတြ၊ ေခၽြးေတြ၊ မ်က္ရည္ေတြကုိ တန္းတူေပး ဆပ္ခဲ့တဲ့၊ တုိင္းျပည္လြတ္လပ္ေရး၊ ဒီမုိကေရစီေရး တုိက္ပဲြမွန္သမွ်မွာ တန္းတူရည္တူ အသက္ေပးတုိက္ပဲြဝင္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာျပည္က မြတ္စလင္တြကို အမည္သညာမဲ့၊ မွတ္တုိင္မဲ့ အျခားလူမ်ိဳးအျဖစ္ စာရင္းေဖ်ာက္မယ္ဆုိတာက အင္မတန္ တာဝန္မဲ့ေသာ၊ အင္မတန္ သစၥာမဲ့ေသာ၊ အင္မတန္ ေက်းဇူးကန္းေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။

တုိင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပဲြ ဝင္ၾကတုန္းကေတာ့ မြတ္စလင္ေတြလည္း ပါဝင္ၾကျပီး အားလုံး အတူတူလို႔ ေျပာခဲ့တယ္။ အခုလြတ္လပ္ေရး ရမယ္ေတာင္ မႀကံေသး ဘူး၊ ခဲြျခားခဲြျခား လုပ္ခ်င္လာၾကတယ္လုိ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေျပာခဲ့တဲ့ စကားကုိ ယေန႔ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ သတိရၾကပါ သလဲ။

တစ္ကယ္ေတာ့ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္မွာ ႏွစ္ကာလရွည္ၾကာစြာ တဆက္တည္း ေအးအတူ ပူအမွ်၊ ေသေဖၚေသဖက္၊ တုိက္ေဖၚတုိက္ဖက္၊ တုိင္းျပည္ထူေထာင္ေဖၚ ထူေထာင္ဖက္ျဖစ္သည့္အျပင္ ေသြးခ်င္းလည္း စပ္ေနၾကတဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြကုိ အမည္မဲ့ လူမ်ိဳးအျဖစ္ စာရင္းေဖ်ာက္မယ္ (STATISTICAL GENOCIDE) ဆုိလုိက္ တာကေတာ့ ရက္စက္လြန္း၊ ပက္စက္လြန္းပါတယ္ဗ်ာ။

ေအာင္တင္

26 Jan 2014

ထံုးဖိုဗလီစႏၵာခန္းမတြင္ သန္းေခါင္စာရင္း ေဟာေျပာမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ညိွႏိုွင္း အစည္းအေ၀း က်င္းပခဲ့

ထံုးဖိုဗလီစႏၵာခန္းမတြင္ 26.1.2014 ရက္ေန႕ သန္းေခါင္စာရင္းစာေဟာေျပာမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးညွိႏွိုင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပခဲ့ပါတယ္။
သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမွုျပဳလုပ္တဲ့အခါမွာ ၿမိတ္သူ/သားေတြ အေနႏွင့္သိသင့္သိထိုက္သည္မ်ားကို ႀကိဳတင္သိရွိထားရန္ အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မွ ပညာရွင္  မုဖ္သီ ေဒါက္တာ ျမင့္သိန္း (စာေရးဆရာ- ၿငိမ္းခ်မ္းလုလင္ ) လာေရာက္ ေဟာေျပာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေဒါက္တာျမင့္သိန္း အေနျဖင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂) ရက္ေန႕ မွာလာေရာက္ ေဟာေျပာမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ယခုေရွးေျပးအေနျဖင့္ ဘိတ္ၿမိဳ႕ေပၚကို အစၥလာမ္ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား ၊ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အီမာန္ေရွ႕ေဆာင္ဆရာႀကီးမ်ား ညွိႏွိုင္း အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အစည္းအေ၀းကို အသင္းအဖြဲ႕အသီးသီးႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသူ ၁၀၀ ခန္႕တက္ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ အစည္းအေ၀း က်င္းပရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူတဲ့အခါ မိမိ တို႕ မ်ဳိးရိုးအမည္မွန္ကို ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့တင္ျပႏိုင္ဖို႕ .သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဟာေျပာပို႕ခ်ျခင္း ၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားျဖန္႕ေ၀ျခင္း ၊ အသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အတြက္လိုအပ္တဲ့ ရန္ပံုေငြမ်ားကို ႀကိဳတင္ရွာေဖြထားဖို႕ညွိႏွိုင္းခဲ့ေၾကာင္းသိရပါတယ္။

သတင္းႏွင့္ ဓါတ္ပံု- ထုံးဖုိဗလီလူငယ္မ်ားအဖြဲ႕ နာေရးကူညီမွဳလုပ္ငန္း FB

ပသီ လူမ်ဳိးတုိ႔အား ေ႐ွးမူလ ဘူတ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု တစ္စုျဖစ္ေၾကာင္း အတိအလင္းေၾကညာေပးရန္ UNC ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္

ဇန္န၀ါရီ ၂၆၊ ၂၀၁၄
M-Media
သူရိန္

အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရးကြန္ဂရက္ (UNC) ၏ ဗဟုိဦးစီး ညီလာခံကုိ ဇန္န၀ါရီလ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ မဂၤလာဒုံ ဗုခါရီ႐ွားခန္းမေဆာင္၌ က်င္းပခဲ့ရာ ယေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းက ညီလာခံပိတ္သိမ္းပြဲကုိ ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ညီလာခံမွ ထြက္ေပၚလာခဲ့ေသာ အဆုိ(၈)ခ်က္ကုိတင္သြင္း၍ မဂၤလာဒုံ ေၾကညာခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။
ဗဟုိဦးစီး ညီလာခံႀကိးတြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသူ ဦးစီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အဆုိပါမ်ားကုိ တညီတညြတ္တည္း အတည္ျပဳ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။
၎အဆုိ(၈)ခ်က္မွာ
(၁) ပသီလူမ်ဳိးတုိ႔သည္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ ေ႐ွးမူလ ဘူတ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုတစ္စုျဖစ္ေၾကာင္း အတိအလင္း ေၾကညာေပးရန္၊
(၂) ပသီလူမ်ဳိးအျဖစ္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးရန္ႏွင့္ ၂၀၁၄-ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူ ရာတြင္ ႀကိဳတင္ Pre Code ျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးရန္၊
(၃) လူနည္းစု အခြင့္အေရးကာကြယ္သည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျပ႒ာန္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ဥပေဒၾကမ္း ေရးဆြဲ၍ အျမန္ဆုံးတင္သြင္းရန္၊
(၄) ၂၀၀၈-ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ တင္သြင္းထားသည့္ ကိစၥကုိ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊
(၅) လယ္ယာက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ပိုင္႐ွင္မဲ့ လယ္ယာစနစ္ကုိ ဖ်က္သိမ္း၍ ပိုင္႐ွင္အမည္ေပါက္ လယ္ယာစနစ္သုိ႔ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္၊
(၆) ႏိုင္ငံႏွင့္အ၀ွမ္း တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ အျပည့္အ၀ ထိေရာက္စြာ ႐ွိေစေရး တိုက္တြန္း ေဆာင္႐ြက္ရန္၊
(၇) ႏွစ္ေပါင္း (၆၀)ေက်ာ္ၾကာ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ လက္႐ွိ မၿငိမ္မသက္မႈမ်ား အားလုံး ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးေဆာင္႐ြက္ရန္၊
(၈) ၁၉၈၂-ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒကုိ ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္စာတမ္း၊ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္၊ ႏိုင္ငံသားတုိင္း၏ အခြင့္အေရးမ်ား လြတ္လပ္စြာရ႐ွိမႈ အာမခံႏိုင္ရန္၊ ျပည္ေထာင္စုသားမ်ား အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ၊ ယုံၾကည္မႈတုိ႔ျဖင့္ စည္းလုံးညီညြတ္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္မ်ားအတြက္ သမုိင္း အေမြေကာင္း တစ္ခုအေနႏွင့္ ပသီလူမ်ဳိးအမည္ကုိသာ အမ်ဳိးသားအမည္အျဖစ္ အသုံးျပဳႏိုင္ေရး ခိုင္မာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ တုိ႔ကုိ ေၾကညာခဲ့ ပါတယ္။
အဆုိပါ အဆုိ(၈)ရပ္ကုိ အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရးကြန္ဂရက္ (UNC)၏ ေ႔႐ွလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ားအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း သိရပါတယ္။

၎အခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္သူ ၉၅၀-၀န္းက်င္႐ွိၿပီး ‘ပသီအမ်ဳိးသားအေရး – တုိ႔အေရး၊ ဒီမုိကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ – တည္ေဆာက္ၾက’ ‘အမ်ဳိးသား ညီညြတ္ေရးကြန္ဂရက္ အဓြန္႔႐ွည္ပါေစ’ဟူေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ အခမ္းအနားကုိ ပိတ္သိမ္းခဲ့ၾကပါတယ္။

ပသီလူမ်ိဳးကို လူမ်ိဳးစုတစ္စုအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆို

2014-01-26
RFA

ျမန္မာနုိင္ငံမွာရွိၾကတဲ့ ပသီလူမ်ိဳးေတြကို တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုတစ္စုအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးဖို႔နဲ႔ ၂၀၁၄ ခုနွစ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာမွာ ကုတ္နံပါတ္သတ္မွတ္ေပးဖို႔ UNC အမ်ိဳးသား ညီညြတ္ေရးကြန္ဂရက္ ပါတီက ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္န၀ါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔ကေန ဒီေန႔အထိ သံုးရက္ၾကာက်င္းပတဲ့ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရး ကြန္ဂရက္ပါတီ ညီလာခံကေန ထုတ္ျပန္တဲ့ ေၾကညာခ်က္ ေဖၚျပထားတာပါ။ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရး ကြန္ဂရက္ပါတီက တဲြဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိက သူတို႔ေတာင္းဆိုခ်က္ကို အခုလို ေျပာပါတယ္။

“ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ ရက္မွာ က်ေနာ္တို႔ ညီလာခံလုပ္ခဲ့ပါတယ္၊ အဲဒီညီလာခံမွာ အဆိုေတြ တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္၊ တိုင္းရင္းသားစာရင္းမွာ ပသီလူမ်ဳိးမ်ားကို တိုင္းရင္းသားစာရင္းမွာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးဖို႔ သန္းေခါင္စာရင္း ထုတ္ယူတဲ့အခါမွာ pre code ထည့္ေပးဖို႔ အဲဒီအဆိုလည္းပါခဲ့ပါတယ္၊ တျခားအဆိုေတြလည္းပါတယ္၊ အဲဒါဘာေတြလည္းဆိုေတာ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ထာဝရ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ဒါေတြလည္းပါပါတယ္၊ အဲဒါကို ဒီေန႔ကေတာ့ အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ ေၾကညာဖို႔အတြက္ ဒီပြဲကိုလုပ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္”

UNC ပါတီက ထုတ္ျပန္တဲ့ ေၾကညာခ်က္ထဲမွာ နုိင္ငံတစ္၀ွမ္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ထြန္းကားေရးနဲ႔ ၁၉၈၂ ခုနွစ္ ျမန္မာနုိင္ငံသား ဥပေဒကို ကုလသမဂ ၢပဋိညာဥ္စာတမ္း၊ နုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြနဲ႔အညီ ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ကိုလည္း ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။

ပသီလူမ်ိဳးဆိုတာ နွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္နီးပါး လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးအေနနဲ႔ ရိွခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အရင္က ျမန္မာ - မြတ္စလင္လို႔ သတ္မွတ္ခံရတာကေန ဘာသာေရးနဲ႔ လူမ်ိဳးေရး မေရာယွက္ရဘူးဆိုၿပီး အဲဒီအမည္ပါပ်က္သြားေၾကာင္း ေနာက္ပိုင္းမွာ ဗမာဆိုၿပီး ေခၚေ၀ၚေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳက ေျပာပါတယ္။

25 Jan 2014

သန္းေကာင္စာရင္းေကာက္ယူေရး အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ (မႏၱေလး) ဖြဲ႔စည္း

သန္းေကာင္စာရင္းေကာက္ယူေရး အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ (မႏၱေလး) ဖြဲ႔စည္း

၂၀၁၄ခုနွစ္၊ျပည္လံုးကၽြတ္ သန္းေကာင္စာရင္းေကာက္ယူေရး အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ (မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး၊ အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ.ၾကီး) မႏၱေလးျမိဳ.ကို၂၀၁၄ခုနွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလ(၉)ရက္ေန.က ဖြဲ.စည္းခဲ.ပါသည္။

ဓါတ္ပံု- ေရာင္နီဦး
 


ဇုိမီးအမည္သံုးစြဲေရး မ်ိဳးႏြယ္စု ၁၀ စုကုိ စည္းရံုးလႈပ္ရွား

2014-01-25
RFA

လာမယ့္ မတ္လ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူတဲ့အခါ ဇိုမီး ဆိုတဲ့ အမည္တစ္ခုကိုသာ တစုတစည္းတည္း အသံုးျပဳၾကဖို႔ ဇိုမီးမ်ဴိးႏြယ္စုေတြ အမ်ားစုေနထုိင္ၾက တဲ့ေဒသေတြမွာ ဇိုမီးဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ ZCD က စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမယ့္အစီစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဇိုမီးမ်ဴိးႏြယ္စုေတြ အမ်ားစုေနထုိင္တဲ့ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကေလးၿမိဳ႕ ဂါလီလဲ ဘုရားေက်ာင္းမွာ ဇိုမီးဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ က ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ မေန႔က က်င္းပခဲ့တယ္လုိ႔ ဇိုမီးဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ပူးဂင္ကမ္းလ်န္က RFA ကို ေျပာပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ခ်င္းလူမ်ဴိး ၅၃ မ်ဴိးထဲမွာ ထည့္သြင္းထားတဲ့ ေခါႏို၊ ဂီြသယ္၊ စီးရင္း၊ ဆိုင္းဇမ္၊ ဇို၊ ဟိုင္ဒင္း၊ ေတဇမ္း၊ သာဒို၊ ဒင္ နဲ႔ ဟြမ္ဂို စတဲ့ မ်ဴိးႏြယ္စု ၁ဝ မ်ဳိးတို႔ဟာ ဇိုမီးလူမ်ဴိးုေတြျဖစ္ၾကၿပီး ဒီမ်ဴိးႏြယ္စုေတြအေနနဲ႔ လာမယ့္ ျပည္လံုးကၽြတ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူတဲ့အခါမွာ ဇိုမီးဆိုတဲ့ အမည္နာမတစ္ခုတည္းကိုသာ အသံုးျပဳသြားဖို႔ ခုလိုလုိက္လံရွင္းျပေနတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ပူးဂင္ကမ္းလ်န္က ဆက္ေျပာပါတယ္။

ဇိုမီးမ်ဳိးႏြယ္စုေတြ အမ်ားစုေနထုိင္ၾကတဲ့ ခ်င္းျပည္နယ္ အထက္ပိုင္း တီးတိန္၊ တြန္းဇံနဲ႔ က်ီခါးၿမိဳ႕နယ္ ေတြမွာလည္း စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္မႈေတြ ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး နယ္ေတြအထိ ကြင္းဆင္းေလ့လာမယ့္ လူငယ္အဖြဲ႔ေတြကို သင္တန္းေပးေနၿပီလို႔ သိရပါတယ္။

မေန႔က ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေဒသတြင္းအေျခစိုက္ ဘုရားေက်ာင္း ၈၃ ေက်ာင္းမွ ပါစတာ၊ အသင္းလူႀကီးနဲ႔ အသင္းသူအသင္းသား စုစုေပါင္း ၆၀၀ ခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး သန္းေခါင္စာရင္းမွာ ဇိုမီးကို အသံုးျပဳဖို႔ သေဘာတူခဲ့ၾကတယ္လို႔ ပူးဂင္ကမ္းလ်န္က ေျပာပါတယ္။

ဇိုမီးလူမ်ဳိးေတြဟာ တီးတိန္၊ တြန္းဇံ၊ က်ီခါး၊ တမူး၊ ကေလး၊ မႏၱေလးနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနထိုင္ၾကၿပီး လူဦးေရ ၃ သိန္းေက်ာ္ခန္႔ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

၂၀ ၾကိ္မ္ေျမာက္ ဇိုမီးအမ်ဳိးသားကြန္ကရက္ပါတီ ညီလာခံ၌ ပါတီ ဥကၠ႒ ပူးက်င့္ရွင္းထန္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေနစဥ္။
Photo courtesy of ZNC

၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ ျမန္မာမြတ္စလင္တို႔၏ အခန္းက႑ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မဂၤလာေတာင္ညြန့္ျမိဳ႕နယ္ ( ရြာေဟာင္းဗလီ ) တြင္ျပဳလုပ္

၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ ျမန္မာမြတ္စလင္တို႔၏ အခန္းက႑ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မဂၤလာေတာင္ညြန့္ျမိဳ႕နယ္ ( ရြာေဟာင္းဗလီ ) တြင္ျပဳလုပ္
၂၀၁၄ သန္းေခါင္ စာရင္းနွင့္ျမန္မာ မြတ္စလင္တို့၏ အခန္းက႑ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဒါက္တာျမင့္သိန္း( ျငိမ္းခ်မ္းလုလင္ )- ဦးထြန္းျကည္ ( PCN ) - Hj တင္မိုး ( PCN ) တို႔ ၂၄-၁-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ တြင္ မဂၤလာေတာင္ညြန့္ျမိဳ႕နယ္ ( ရြာေဟာင္းဗလီ ) ေဟာေျပာခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။

သတင္းႏွင့္ ဓါတ္ပံု- Peace John FB မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။